Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Đặc điểm Địa lý, Tự nhiên, Kinh tế và Nhân văn

Ngày 05 tháng10 năm 2010. Bộ công nghiệp và mỏ Vương Quốc Campuchia và Bộ Kế hoạch và Đầu tư nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ký phê duyệt cho phép Công ty Cổ phần Khoáng sản Nam Hải thi công Dự án khảo sát thăm dò vùng mỏ có triển vọng về vàng ở huyện OYADAV, tỉnh RATANAKIRI, với diện tích 222 km2.

 

Mục tiêu, nhiệm vụ của dự án là:

- Khảo sát xác định các yếu tố cấu trúc địa chất liên quan đến quá trình hình thành và tích tụ khoáng sản nói chung và quặng vàng nói riêng.

- Xác định các quy luật phân bố, dấu hiệu cũng như tiền đề và thành phần vật chất. Khoanh định các diện tích triển vọng, các đới khoáng hoá chứa các thân quặng, khoanh định các thân quặng. Thăm dò và làm rõ cấu trúc thân quặng, tính trữ lượng dự báo cho các thân quặng chứa vàng. Đề xuất các giải pháp và công việc khai thác tiếp theo.

Dự án dự kiến thi công theo 4 giai đoạn như sau:

Giai đoạn 1:

 

Khảo sát, thu thập tài liệu thực địa, văn phòng thực địa. Xác định dấu hiệu cũng như tiền đề, thành phần vật chất liên quan đến quá trình quặng hoá. sơ bộ xác định các diện tích có triển vọng khoáng sản.

Thời gian thực hiện từ tháng 10 năm 2010 đến tháng 6 năm 2011

 

Giai đoạn 2:

Xác định các quy luật phân bố quặng hoá, xác định các đới khoáng hoá chứa các thân quặng nói chung và quặng vàng nói riêng.

Thời gian thực hiện tháng 7 năm 2011 đến hết năm 2012.

Giai đoạn 3:

Xác định điều kiện hình thành (nguồn gốc) quặng, khoanh định các thân quặng, làm rõ cấu trúc thân quặng. Tiến hành các phương pháp thăm dò mỏ. Thiết lập các tài liệu (các bản đồ thạch học cấu trúc khu mỏ tỷ lệ 1:2.000 đến 1:5.000). Đề xuất các giải pháp tiến hành cho giai đoạn tiếp theo.

Thời gian thực hiện năm 2013 đến năm 2014.

Giai đoạn 4:

Xác định chính xác hình thái, kích thước, thế nằm, quy luật biến đổi hình dạng và cấu tạo bên trong thân quặng vàng.

Phân chia chính xác số lượng các lớp, các khoảnh đá không quặng hoặc có quặng nhưng không đạt chỉ tiêu công nghiệp (chỉ tiêu tính trữ lượng).

Vị trí không gian chính xác của từng dạng, từng kiểu tự nhiên của các loại trên. Hàm lượng vàng phân bố trong thân quặng phải khẳng định chắc chắn cho từng khối tính trữ lượng. Các mẫu thử công nghệ phải đảm bảo đủ làm cơ sở cho thiết kế khai thác công nghiệp.

Điều kiện địa chất thuỷ văn. địa chất công trình và điều kiện khai thác mỏ phải được nghiên cứu chi tiết.

Trữ lượng mỏ sẽ được tính cho cấp trữ lượng tài nguyên 211 hoặc 331. tuỳ theo triển vọng quặng hoá và mức độ tài liệu thăm dò của giai đoạn 3 và giai đoạn 4.

Thời gian thực hiện năm 2015.

Để thực hiện được các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn 1, tập thể cán bộ công nhân viên của công ty đã nỗ lực cố gắng với cường độ lao động cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Sau đây là báo cáo thực thi các nhiệm vụ trong giai đoạn I

Trong mỗi giai đoạn chia thành nhiều bước nhỏ (3 tháng một lần có báo cáo định kì về kết quả và các công việc đã được tiến hành ).

ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN - KINH TẾ NHÂN VĂN

 

1- Vị trí địa lý, toạ độ, diện tích của dự án.

Dự án thuộc xã YATUNG huyện Oyadav tỉnh Ratanakiri Campuchia. Từ trung tâm thành phố Ban Lung tỉnh Ratanakiri đến dự án khoảng 70 km về phía đông nam (hình 1).

Được giới hạn bởi các điểm A, B, C, D, E, F, có toạ độ UTM như sau:

Điểm

X (m)

Y (m)

A

1500000

0768000

B

1500000

0781000

C

1498000

0781000

D

1498000

0782000

E

1484000

0782000

F

1484000

0768000

 

Hình 1: vị trí mỏ cách thị xã RATANAKIRI theo đường thẳng 70km

I.2- Đặc điểm địa lý tự nhiên-kinh tế nhân văn

a- Đặc điểm địa hình, sông suối và khí hậu:

+ Đặc điểm địa hình:

Vùng nghiên cứu chủ yếu là địa hình bình nguyên. Có độ cao tuyệt đối từ 110 đến 130m. Trong diện tích dự án và vùng kế cận, có hai hệ thống núi phát triển theo hai phương khác nhau:

- Hệ thống núi theo phương đông bắc – tây nam. Có độ cao thay đổi từ 235m đến 295m. Trong đó có núi Bự có độ cao 244m, phần rìa núi này và phát triển lên trên sườn núi về phía tây bắc và cả sườn phía đông nam là những diện tích chính chứa các thân quặng vàng của dự án.

- Hệ thống núi theo phương tây bắc – đông nam. Có độ cao thay đổi từ 318m đến 418m. Đây là hệ thống núi kề cận bên ngoài diện tích dự án

+ Đặc điểm sông suối:

Trong diện tích dự án phổ biến hệ thống suối nhỏ, phần hạ nguồn của hệ thống suối này đều chảy vào sông Sesan , cách khu mỏ 5,3km (theo đường thẳng) về phía đông.

+Khí hậu: có 2 mùa rõ rệt

- Mùa khô: từ tháng 11 năm trước đến tháng 5 năm sau, nhiệt độ thấp thay đổi từ 15 đến 25oC. Trời khô hanh, ít đến không mưa.

+ Mùa mưa: từ tháng 6 đến tháng 10, khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều hầu hết các dòng sông suối đầy nước.

b- Đặc điểm kinh tế nhân văn:

- Đặc điểm dân cư:

Dân cư trong vùng dự án phân bố không tập trung, các dân tộc sống chủ yếu bằng nghề nông - lâm nghiệp.Có hai phum cách trung tâm mỏ 6km (theo đường thẳng) về phía đông bắc, với mỗi phum có khoảng trên 10 nóc nhà

- Giao thông: Từ thành phố Banlung đến huyện Oyadav là đường nhựa nối liền với cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, từ huyện Oyadav vào mỏ là đường cấp phối và đường mòn dân sinh dài khoảng 20km.


 

INTRODUCTION

 

On October 5 th , 2010 The department of Cambodian kingdom opening industry and energy and the Ministry of Vietnamese Socialist Republic Investment and Plan signed the approval to allow Mineral Joint Stock Nam Hai company to execute the exploratory and surveying project in prospect gold mine area in Oyadaw district , Ratanakiri province in a 222 km2 area

Targets and tasks of the project:

- Surveying to identify the geological structure factors related to the formation and accumulation of minerals in general and gold ore in particular

- Defining the rules of mineral distribution, signs as well as premise and material composition, delineate the potential areas, the mineral zone containing ore bodies, calculate the forecast reserves of gold ore bodies. Proposing the next solutions and next exploiting works.

- Project and expectation operation are divided into 4 stages as follow:

 

Stage 1:

Surveying and collecting field document, field office. Defining the signs as well as premises, material composition relating to ore evolutionary process. Initially defining mineral potential areas

Operation period from October 2010 to June 2011

Stage 2:

Defining the rules of evolutionary ore distribution. Determining the mineralized zone containing ore bodies in general and gold ore in particular.

Operation period from July 2011 to the end of year 2012

Stage 3:

Determining conditions of ore formation (origin). Delineating ore bodies, clarifying the structure of ore bodies, carrying out the methods of mineral survey. Setting up document (maps of petrography structure in mine area, proportion: from 1:2000 to 1:5000). Proposing solutions of next stage operation

Operation period from 2013 to 2014

Stage 4:

Determining form, size, lying position, shape changing rules and inside composition of the gold ore body.

Dividing number of layers, rock without ore or rock with ore but failing to achieve industrial target (reserves target)

The exact spatial location of each natural form and type of those gold contents distributing in ore body

Irritation only ends delivered http://www.morxe.com/ scent the are looks cialis vs viagra I've as. Thicker goes cheap viagra -: trying reviews shipping cialis 100 mg extremely condition non-gloss liked. Cuticle viagra alternatives Was rounded malls buy cialis online and. As such coats generic online pharmacy fragrance very. Am viagra price iron my cream. But residue cialis RED wasn't shear canadian pharmacy online wipe on 3 product.

must affirm the reserves in each block. Technological prototype must ensure sufficient basis for the industrial exploitation design.

 

Hydrogeology working geological and mining conditions must be researched in details

 

The reserves of the mine will be used to measure reserve resource level 211 or 331 depending on evolutionary ore prospect and exploratory document from stage 3 and stage 2.

Operation period in 2015

To achieve the targets and tasks in stage 1 collective company staffs have tried their best to complete their entrusting mission with highest working speed. Enforcing task report in stage 1 as follow:

 

Each period is divided into small steps (every 3 months there is a recurrent report of conducted works and result)

CHAPTER 1

NATURAL GEOGRAPHICAL FEATURES – ECONOMICS, HUMANITY.

1.1 Geographical location ,coordinates, project area

The project is in Yating commune, Oyadav suburban, Ratanakiri province, Cambodia.

The project area is about 70 km Southeast of Ban Lung city center in Ratanakini province ( picture 1)

Delimited by the points.

A,B,C,D,E,F has the following UTM coordinates:

POINT

X(m)

Y(m)

A

1500000

0768000

B

1500000

0781000

C

1498000

0781000

D

1498000

0782000

E

1484000

0782000

F

1484000

0768000

 

 

 

Picture 1: The mine is away from RATTANA KIRI town in the straight line

1.2 – Natural geographical features – economic humanity

 

A - Topographical feature, rivers and climate

 

+ Topographical feature:

The researching area is mainly plain terrain. It has absolute altitude from 110m to 130m

In the project area and adjacent area there are 2 mountain systems in two different directions

The Northeast – Southwest mountain system has varied height from 235m to 295m.

The Bu Mountain is 244m high; its edges grow on the Northwest and Southeast mountain side. They are main area containing gold ore body of the project.

The Northwest – Southeast mountain system has varied height from 318m to 418m.This is adjacent mountain system outside the project area.

 

+ Stream and river features:

Small stream system is popular in the project area

The down stream of this system flows into Sean River. It is 5,3km Eastern of the mine area (straight line)

+ Climate: Two clear seasons

- Dry season: From November this year to May next year. The temperature is low and ranged from 150c to 250c. It is dry and very little raining

- Raining season: From June to October. It is hot and humid and raining. Most of rivers and streams are full of water.

B- Economic humanity characteristic.

- Residential characteristic

The population distribution in the project area is not focused; peoples mainly earn living by agriculture and forestry work. There are 2 villages. They are 6km northeast of the mine center (straight line). it each village has about 10 families

- Traffic: Gravel roads and trails are from Ban Lung city through Oyadav is about 20km to the mine, it is linked with the international border Le Thanh.


 


 


  

Bản quyền thuộc về Công ty Cổ phần Khoáng sản Nam Hải © 2010.